Tumbérgia-azul-arbustiva
Tumbergia erecta
Arbusto, exótico, de 2 a 2,5 m.